Täiendmeditsiini ja loodusravi
kutsega seotud arengud Eestis

 • Eestis on täiendmeditsiin ja loodusravi reguleeritud läbi kutsestandardi, kus terapeut saab taotleda taset 5, taset 6 või taset 7. Kutsestandard on aluseks võetud õppekavade koostamisele ning spetsialistide kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
 • Kutset võivad taotleda kõik täiskasvanud kodanikud, kes on läbinud nõutud ulatuses erialase ja meditsiinilise väljaõppe, mis on fikseeritud kutsestandardis ja hindamiskriteeriumides.
 • Kutse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam, mida hindab kompetentne eksamikomisjon. Hindamine on kompetentsipõhine, seega ei nõuta niivõrd haridusdokumenti, kui just pädevust ja kompetentsust.
 • Ametite klassifikaatoris (ISCO 08) on terapeudid registreeritud koodiga 2230 kui Täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialistid (vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule EQF 6).
 • Oma regulatsioonide osas on võetud eeskujuks Kesk- ja Põhja-Euroopa praktika.
 • Täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna terapeudid on sooritanud kutseeksameid ja saanud kutsetunnistusi alates aastast 2006. Kuni 2018. aastani tegi Kutsekoda meiega koostööd, kinnitas kutsestandardeid ja kandis terapeute riiklikku kutseregistrisse. Kui Kutsekoda meiega koostöö lõpetas, alustas Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda ise korraldama kutse andmist täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnas. Loodud on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda (TAM Kutsekoda) ja kutsetunnistusega terapeutide nimed kantakse TAM terapeutide registrisse.

Ajalooline kulgemine:

 • 2003. a sügiseks olid mitmed loodusterapeutide ühendused proovinud edutult Kutsekojalt saada õigust kutsestandardi loomiseks. Initsiatiivgrupp tuli kokku ja otsustas jõud ühendada. 2004.a. sai valmis põhikiri ja loodi MTÜ Eesti Loodusteraapiate Nõukoda, mis registreeriti Äriregistris. 2004. a. lõpus sai uus Nõukoda Kutsekoja kutsenõukogult õiguse alustada loodusterapeutide kutsestandardite väljatöötamist.
 • 2006. a. detsembris kinnitas Tervishoiu Kutsenõukogu lõpuks esimesed kutsestandardid: aroomterapeut II ja III, homöopaat II ja III , refleksoloog II ja III , Tai No-Boar terapeut II ja III, ning Hiina traditsioonilise meditsiini terapeut II ja III. 2007 kevadsuvel tehti esimesed kutseeksamid ja 2007. a suvel andis Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Taavi Rõivas loodusterapeutidele üle esimesed kutsetunnistused.
 • 2011. a. alustasime uute kutsestandardite väljatöötamist, kui lisandusid uued erialad: tiibeti loodusterapeut, eesti pärimus-loodusterapeut, holistilise regressiooni terapeut ja ki-shiatsu terapeut. 2013 sai uus kutsestandard kinnitatud ja Nõukoda sai õiguse kutse andmiseks kutsestandardi täiendmeditsiini ja loodusravi terapeut tase 6 järgi, spetsialiseerumisega üheksal erialal (aroomteraapia, eesti loodusteraapia, holistiline regressiooniteraapia, homöopaatia, ki-shiatsu teraapia, refleksoloogia, tai loodusteraapia, tiibeti loodusteraapia, hiina loodusteraapia) ja hiina loodusterapeut tase 5 kutse andmiseks.
 • Kutsestandardid kehtivad 5 aastat, peale selle perioodi möödumist peab kutsenõukogu standardi uuesti kinnitama. 2017 aaastal, aasta enne kutsestandardi kehtivuse lõppu, alustasime Kutsekoja soovil ja juhendamisel kutsestandardi uuendamist. Parandused said valmis ja 2018. a novembris esitati uues kuues kutsestandard Tervishoiu Kutsenõukogule kinnitamiseks. Kutsenõukogu täiendmeditsiini ja loodusravi kutsestandardit ei pikendanud, põhjendades seda peamiselt teaduspõhisuse puudumisega ning toetudes arstide-, õdede, haiglate organisatsioonide vastuseisule. Nõukoja esindaja selgitusi ära ei kuulatud.
 • 2019. aastal otsustas Nõukoda esitada vaide põhjendusega, et Kutsenõukogu ei peaks tegelema arvamustega, kas neile isiklikult sümpatiseerib see valdkond või mitte, vaid sisuliste küsimustega, kas kõik on nõuetekohane. Haridusminister suunas teema edasi Kutsenõukogude esimeeste kogule ja sealt tuli lakooniline vastus: Kutsenõukogude esimeeste kogu otsustas pidada Täiendmeditsiini- ja Loodusravi Nõukoja poolt saadetud kutsestandardite koostamise ettepanekus nimetatud kutsestandardite koostamist mittevajalikuks.

Seadust TAM-i (täiend-ja alternatiivmeditsiin) kohta Eestis praegu pole. Kuna täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkond vajab Eestis reguleerimist, siis meie Nõukoda sellega just tegelebki. 2020. aasta kevadel lõime Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoja, kus tegeledakse meie valdkonna kutsesüsteemiga, kutsestandardite väljatöötamisega ja kutse andmisega. See on vajalik, et oleks kontroll tegutsevate terapeutide kvalifikatsiooni üle ning seeläbi tagada patsientide turvalisus ja valdkonna läbipaistvus. Kutset antakse praegu üheksal erialal: aroomteraapia, eesti loodusteraapia, holistiline regressiooniteraapia, homöopaatia, ki-shiatsu teraapia, refleksoloogia, tai loodusteraapia, traditsiooniline tiibeti meditsiin ja traditsiooniline hiina meditsiin.

Kui soovite osaleda Nõukoja töös ning töötada välja oma eriala kutsestandard, palume pöörduda Nõukoja juhatuse poole, tutvustada oma plaane, eriala ja praktikaid. Seejärel on võimalik edasisi otsuseid teha.