Täiend- ja alternatiivmeditsiini terapeudi eetikakoodeks

I  SISSEJUHATUS

 1. Me järgime oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlust.
 2. Me kasutame käesolevas dokumendis paralleelselt mõisteid klient ja patsient (edaspidi klient/patsient), sest erinevatel täiend- ja alternatiivmeditsiini erialadel on ajalooliselt välja kujunenud erinev mõistete süsteem. 

II  ÜLDPÕHIMÕTTED

 1. Meie töö kõrgeim eesmärk on terve, harmooniline ja õnnelik inimene. Me peame esmatähtsaks kliendi/patsiendi heaolu ja tema arengut. Me vastutame oma terapeutilise tegevuse eest, austame kliendi/patsiendi vajadusi ja tema selgelt väljendatud ootusi.
 2. Me lähtume oma töös põhimõttest, et klient/patsient on terapeudile võrdne koostööpartner ning tema omavastutus ja tahe terveneda on muutuste ja tervenemise aluseks.

III  SUHTED KLIENDIGA/PATSIENDIGA

 1. Me anname kliendile/patsiendile tõest teavet oma pädevuste, väljaõppe ja eesmärkide kohta.
 2. Me rakendame ainult neid teraapiavõtteid, milles oleme saanud väljaõppe ning anname vaid sellist infot, mis on kooskõlas antud teraapiale kehtestatud nõuetega.
 3. Me lepime kliendiga/patsiendiga enne seanssi kokku teraapia aja, koha, hinna ja maksmise korra ning peame sellest kinni.
 4. Meie tööruum ja selle sisustus vastavad teraapia eesmärkidele ning on puhtad ja korras. Me järgime isikliku hügieeni reegleid
 5. Me ei eelista ega tõrju klienti/patsienti tema soo, rassi, etnilise päritolu, kultuuri või seksuaalse orientatsiooni tõttu. Me austame kliendi/patsiendi usulisi tõekspidamisi ja ei püüa teda kallutada mingi usu või kombestiku poole.
 6. Me loome kliendiga/patsiendiga usaldusliku sideme ega peta seda usaldust. Me käsitleme kogu klienti/patsienti puudutavat infot konfidentsiaalselt ega avalda seda ilma tema nõusolekuta, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandlusega nõutud juhtudel.
 7. Me säilitame oma töös professionaalset distantsi. Me hoiame lahus professionaalsed ja isiklikud suhted ning ei kasuta klienti/patsienti ära mitte mingil moel.
 8. Me väldime kliendi/patsiendi sattumist sõltuvusse terapeutilisest suhtest, soodustame tema enda vastutust ja iseseisvust.
 9. Kui kliendi/patsiendi soovid ja meie põhimõtted on lepitamatus vastuolus, siis lõpetame terapeutilise suhte.
 10. Me ei tööta kliendiga/patsiendiga, kui meie võime praktiseerida on kahjustunud.

 

IV  SUHTED KOLLEEGIDEGA 

 1. Me suhtume oma õpetajatesse austuse ja tänuga.
 2. Me suhtume sõbralikkuse ja austusega oma kolleegidesse ning oleme lugupidavad teiste teraapiameetodite ja nende esindajate suhtes. Me ei sekku kolleegi või arsti määratud raviskeemi, kui selleks puudub tungiv vajadus, mis lähtub kliendi/patsiendi tervisest.
 3. Me oleme teadlikud oma pädevustest, oskustest ja piiridest. Me saadame kliendi/patsiendi mõne teise spetsialisti juurde, soovitame teisi meetodeid või kasutame supervisiooni, kui klient/patsient vajab abi, mida me ise ei ole võimelised pakkuma. Me jääme vastutavaks enda poolt kliendile/patsiendile antud soovituste osas ka siis, kui küsime teistelt tervishoiualade esindajatelt nõu.
 4. Märgates kolleegi ebakohast professionaalset tegutsemist, arutame seda esmalt tema endaga. Kui arutelul pole tulemusi, anname sellest erialaühingu eetikakomisjonile kirjalikult teada.
 5. Me oleme nõus oma professionaalset tegevust erialaühingu kaasliikmetega arutama ning koos erialaühingu eetikakomisjoniga enda kohta tulnud kaebusi lahendama.

 

V  SUHTED AVALIKKUSEGA

 1. Me tutvustame oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele hea maitse piiridesse jäädes ja ühingu mainet hoides. Me väldime sensatsioone, ebatäpsust ja eksitavaid väiteid.
 2. Me osaleme oma eriala kutseorganisatsiooni tegevuses, esindades seda väärikalt ja edendades oma eriala.

 

VI  ISIKLIK ARENG JA ÕPPIMINE

 1. Me oleme teadlikud oma pädevustest, oskustest ja piiridest ning täiendame oma teadmisi ja oskusi järjepidevalt. Hoiame end kursis oma erialal ja ühiskonnas toimuvate arengutega.
 2. Me viime uurimusi läbi nii, et need ei häiri teraapiaprotsessi ning kaitsevad  kliendi/patsiendi anonüümsust. Uurimus- ja teadustöös lähtume üldaktsepteeritavatest akadeemilistest juhistest ja eetikast. Me tunnustame teiste inimeste erialast tööd ja originaalseid ideid ning tsiteerime neid oma publikatsioonides ja esinemistel kohaselt. Me kaitseme publikatsioonides kliendi/patsiendi anonüümsust ning palume temalt kliendiloo/patsiendiloo avaldamiseks kirjalikku nõusolekut.

Eetikakoodeks 10 käsku

1. Meie kõrgeim eesmärk on terve, harmooniline ja õnnelik inimene.
2. Me ei eelista ega tõrju kedagi tema soo, rassi, etnilise päritolu, usuliste tõekspidamiste,
kultuuri või seksuaalse orientatsiooni tõttu.
3. Me suhtume oma õpetajatesse austuse ja tänuga.
4. Me suhtume austuse ja lugupidamisega oma kolleegidesse ja oleme tolerantsed teiste
teraapiameetodite ja nende esindajate suhtes.
5. Me tutvustame oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele hea maitse
piiridesse jäädes ja ühingu mainet hoides.
6. Me peame oma kohuseks osaleda oma eriala kutseorganisatsiooni tegevuses, esindada ja
edendada oma eriala väärikalt.
7. Lähtume terapeudi töös kutsestandardis sätestatud nõuetest.
8. Me oleme teadlikud oma pädevusest, oskustest ja piiridest ning täiendame oma teadmisi
ja oskusi järjepidevalt.
9. Me tunnustame teiste inimeste erialast tööd ja originaalseid ideid ning tsiteerime neid
oma publikatsioonides ja esinemistel teadustöödele kohaselt.
10. Me austame Eesti Vabariiki ja tema seadusandlust.