Mittetulundusühingu
Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda
PÕHIKIRI

Vastu võetud
Üldkoosoleku otsusega
29.novembril, 2023.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda (edaspidi ühing) on
avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda ja ühingu asukoht on
Tallinn.
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni osa.
1.4. Ühingu eesmärgid on:
1.4.1. ühendada Eestis täiend- ja alternatiivmeditsiiniga tegelevaid organisatsioone;
1.4.2. vahendada üksteisele erialast informatsiooni, toetada ühiseid väärtuseid ning
taotleda ühiselt liikmete õiguste tunnustamist riiklikul tasandil;
1.4.3. aidata kaasa täiend- ja alternatiivmeditsiini ning sellealase hariduse arengule;
1.4.4. toetada ja nõustada kutsestandardite väljatöötamist ja kutsete andmist ning seeläbi
aidata kaasa täiend- ja alternatiivmeditsiini turu korrastamisele;
1.4.5. toetada ökoloogilist ja jätkusuutlikku eluviisi, keskkonda ja mõtlemist;
1.4.6. muud üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevused
1.5. Ühing on apoliitiline ega seo ennast ühegi usundiga.
1.6. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.