Üldine õiguslik reeglistik Euroopas

Euroopa Liidus on liikmesriikide pädevuses regulatsiooni kehtestamine täiend- ja alternatiivmeditsiini (ing. k. CAM- complementary and alternative medicine) praktiseerijatele. Suurem osa liikmesriike reguleerib üksnes meditsiinitöötajate tegevust (osades liikmesriikides on meditsiiniregulatsiooni hõlmatud ka osad alternatiivmeditsiini valdkonnad – kiropraktika, massaaž jne). CAM praktiseerijate tegevuse järelevalve on eelkõige erialaorganisatsioonide või kutsesüsteemi osa.

EL-i üldaktidest puudutab CAM-i:

 • Direktiiv 2011/24/EU (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius)
 • Direktiiv 2005/36/EÜ (kutsesüsteem)

Riikidepõhine lühiülevaade

Saksamaa

Heilpraktikergesetz” (HeilprG) sätestab nõuded alternatiivmeditsiini praktiseerijale (al 1939).

 • Praktiseerijad võivad olla nii arstid kui mitte-arstid. Mitte-arstid peavad olema eraldi tunnustatud. Eraldi litsentsi vajavad naturopaatia, akupunktuur, homöopaatia, manuaalne meditsiin, füsioteraapia.
 • Litsentsi saamiseks tuleb läbida eksam, andmed registreerida riiklikus registris ja vastata erinevatele nõuetele (vanus alates 26 a, kodakondsus jne)

Soome

The Health Care Professionals Act sätestab nõuded alternatiivmeditsiini praktiseerijale.

 • Praktiseerida võivad nii arstid kui mitte-arstid. Terviseamet teostab järelevalvet üksnes meditsiinitöötajate üle. Meditsiinitöötajatega samaväärse staatusega on kiropraktikud, osteopaadid, massöörid ja füsioterapeudid, kelle üle teostatakse samuti järelevalvet.
 • Teiste praktiseerijate osas järelevalvet ei teostada

Rootsi

Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) (The Health and Medical Service Act) sätestab nõuded alternatiivmeditsiini praktiseerijale.

 • Regulatsioon puudutab üksnes meditsiinitöötajaid.
 • Meditsiinitöötaja võib praktiseerida/soovitada CAM teraapiaid, eelduseks on patsiendi ohutus ja soov.

Läti

 • Akupunktuuri, antroposoofilise meditsiini ja homöopaatiaga võivad tegeleda üksnes meditsiinitöötajad. Samuti on meditsiini reguleerivate õigusaktidega reguleeritud osteopaatia ja ayurveda.
 • Muude teraapiavormide osas tegevus- või järelevalvepiiranguid ei ole

Taani

Sundhedsloven and “Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed” sätestab nõuded alternatiivmeditsiini praktiseerijale.

 • Reguleeritakse sisuliselt vaid kiropraktikute ja füsioterapeutide tegevust. Muud alternatiivmeditsiini praktiseerijad (mitte-arstid) võivad ennast registreerida riiklikus registris
 • Muid tegevuspiiranguid ei seata

Ühendkuningriik

 • Alternatiivmeditsiin, mis jääb väljapoole tavamedistiini on reguleeritud erialaseltside poolt. Riiklikke piiranguid ei ole.
 • Erinevad alternatiivmeditsiini erialaoganisatsioonid korraldavad praktiseerijate koolitamist, hindamist ja registreerimist.

Norra

OV-2003-06-27-64 Lov om alternativ behandling av sykdom mv sätestab nõuded alternatiivmedistiini praktiseerijale

 • Alternatiivmeditsiini võivad praktiseerida nii arstid kui mitte-arstid.
 • Osaliselt onvaldkond reguleeritud kutsesüsteemiga

Holland

 • Nii arstid kui mitte-arstid võivad praktiseerida alternatiivmeditsiini
 • Riiklik järelevalve puudutab üksnes seaduses – Individual Health Care Professions Act – nimetatud arste

Allikad

 1. Wiesener, S, , Falkenberg, T, Hegyi, G, Hök, J, Roberti di Sarsina, P, Fønnebøm V :
  Legal status and regulation of CAM in Europe. Part I – CAM regulations in the European countries (2012) http://www.cam-europe.eu/dms/files/CAMbrella_Reports/CAMbrella-WP2-part_1final.pdf
 2. Euroopa Parlamendi raport 1997 A4-0075/97 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EN
 3. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/24/EL, 9. märts 2011,patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:ET:PDF
 4. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/36/EÜ, 7. september 2005, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:et:PDF
 5. Complementary Medicine (CAM) Its current position and its potential for European healthcare http://www.camdoc.eu/Pdf/CAM_brochure2008.pdf