Kuidas sündis TAM Kutsekoda?

by | 5. november 2020 | Artiklid

 


Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda on 2004. aastal asutatud katusorganisatsioon täiendmeditsiini valdkonnas tegutsevatele erialaliitudele ja selles valdkonnas väljaõpet pakkuvatele erakoolidele. Nõukoja nimi asutamisel oli Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda. Praegu on Nõukoja alla koondunud 14 organisatsiooni.

Täiend- ja alternatiivmeditsiini (TAM) valdkonna kutsestandardite koostamist alustati riikliku SA Kutsekoda juures juba 2004. aasta kevadel. Aastal 2006 kinnitati esimesed kutsestandardid, 2007. a. toimusid nende järgi esimesed kutseeksamid ja anti välja esimesed kutsetunnistused.

2011. a. alustati ühisel ümarlaual uue ühise kutsestandardi väljatöötamist üheksale erialale. Kutsekoja ettepanekul sai uue vormiga standardisse üldine, kõiki erialasid ühendav osa ehk ühisosa ja ka igale erialale spetsialiseerumisega seotud osad. 2013. a. kinnitati uues kuues kutsestandard ning TAM erialade spetsialistid sooritasid eksameid, tõendasid pädevust oma erialal ja said kutsetunnistuste omanikeks.

Kutsestandardid kehtivad 5 aastat ja 2018. aastal, kui oli kutsestandardi taaskinnitamise aeg, puhusid Kutsekojas uued tuuled. Kutsekoja koordinaatori juhtnööride järgi muutsime taas kutsestandardi vormi. Tervishoiu Kutsenõukogu koosseis oli vahepeal vahetunud ja ühe inimese vastukihutuskõnest johtuvalt otsustas Tervishoiu Kutsenõukogu, et ei taaskinnita kutsestandardit, oma otsust sisuliselt põhjendamata ning kohal viibinud Nõukoja esindaja selgitusi ära kuulamata.
TAM Nõukoda esitas haridusministeeriumile vaide põhjendusega, et Kutsenõukogu ei peaks tegelema mitte arvamustega vaid sisuliste küsimustega. Haldusorgani liikmed peaksid otsuste tegemisel aluseks võtma, kas kõik on nõuetekohane ja jätma kõrvale, kas neile isiklikult sümpatiseerib üks valdkond või mitte.
Haridusminister suunas meie vaide edasi kutsenõukogude esimeeste kogule ja sealt tuli lakooniline vastus: Kutsenõukogude esimeeste kogu otsustas pidada Täiendmeditsiini- ja Loodusravi Nõukoja poolt saadetud kutsestandardite koostamise ettepanekus nimetatud kutsestandardite koostamist mittevajalikuks.

Täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnas tegutsevad spetsialistid töötavad reeglina erapraksises ja nende jaoks on ettevalmistuse kvaliteeti peegeldava kutsetunnistuse olemasolu oluline. Spetsialistid saavad oma väljaõppe erakoolides, kus pakutakse täiskasvanute täienduskoolituse valdkonda kuuluvaid koolitusi. Õppekavad on mahukad, neis on kindel osa nii erialasel süvaõppel kui akadeemilisel meditsiinil põhinevatel õppeainetel, õpetatakse ka kutse-eetikat ja täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnaga seotud seadusandlust. Selline kvalifitseeritud koolitus on erialade sisene kontrollisüsteem, et tagada valdkonna ohutus, eetika ja maine. See aitab ära hoida ebaravi tekkimise ilminguid ja eristada koolituse saanud spetsialiste isehakanud ravijatest.

Täiskasvanuhariduses räägitakse palju elukestvast õppest.
Täiendmeditsiini valdkonna pikaajalised väljaõpped on heaks näiteks sellest, et ka elu keskel võib leida uusi eneseteostuse võimalusi ja oma karjääris muutusi teha.

Tuleb tunnistada, et Eesti Valitsuse seisukohad täiend- ja alternatiivmeditsiini suhtes ei ole meile arusaadavad.
Rääkides rahvusvahelistest organisatsioonidest ja teistest riikidest, kasutab WHO erinevaid lühendeid. Hetkel on enam kasutusel T&CMtraditional and complementary medicine, eesti keeles traditsiooniline ja täiendmeditsiin. Varasem WHO lühend oli CAMcomplementary and alternative medicine, eesti keeles täiend- ja alternatiivmeditsiin ehk TAM. WHO on välja töötanud aastateks 2014–2023 strateegia, mille üks eesmärke on arendada regulatsioone, kvaliteeti, kvantiteeti, akrediteerimist ja koolitusstruktuure TAM praktiseerijate, sealhulgas ka konventsionaalse meditsiini taustaga TAM praktiseerijate jaoks. https://www.who.int/publications-detail/who-traditional-medicine-strategy-2014-2023

Mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides on täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonda puudutav seadus olemas ning mõned valdkonnad on tervishoiusüsteemi kindlalt integreeritud.
Uuringud näitavad, et 25.9% Euroopa kogu populatsioonist on kasutanud täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna teenuseid viimase 12 kuu jooksul. Tüüpiliselt kasutati vaid üht TAM teraapiat ja seda peamiselt pigem täiendava kui alternatiivse ravina (Scandinavian Journal of public health, Use of complementary and alternative medicine in Europe https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494817733869 ). Näitena lisame viite Norra vastavale leheküljele: https://nafkam.no/en

Peale kahekordset eitavat vastust Kutsekojast, panid Eesti Täiend-ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja juhatuse liikmed pead kokku.
Meie ees oli küsimus: kas minna laiali või võtta ohjad enda kätte ja asuda ise korrastama väga kirjut ja mitmekesist teenuste turgu. Arutelude tulemusena sündis ühine otsus: tuleb luua uus kutsekoda, Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda.
Me teadsime, et uue süsteemi loomine pole lihtne ja ees seisab väga palju tööd, aga seisus kohustab. Iga TAM Nõukoja juhatuse liikme selja taga on sadu terapeute ja sadu õppijaid, kelle eest on vaja seista. TAM Kutsekoda looma ajendas vajadus luua toetav ja kaitsev süsteem nende sadade terapeutide jaoks, kes TAM valdkonnas töötavad.

17. märtsil 2020 kinnitati ühingu uueks nimeks Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda ehk TAM Nõukoda.
13. mail 2020 otsustati TAM Nõukoda haldusüksusena luua täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna kutsekoda nimega „Täiend-ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda“ ning “TAM terapeutide kutseregister”.
1. augustil 2020
väljastati esimesed 15 kutsetunnistust


Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda

Liitu meie e-posti loendiga

Soovid edaspidi teateid meie tegemistest, koolitustest, ilmunud artiklitest?
Soovid kaasa rääkida Eesti TAM arengus?
Hakkame peagi sind kursis hoidma.